Nicknames

+300 Best Chinese Nicknames for Gaming (Cute and Funny!)

Welcome to our list of Chinese nicknames for gaming! Whether you are into Chinese culture & language or just want to have a cool-looking nickname, we’ve got your back!

Nicknames are crucial in social media platforms and online video games as they are our way of representing ourselves to other users or fellow gamers.

This is why everybody is in pursuit of a unique nickname to use in video games.

Finding a unique nickname isn’t easy, though.

Resorting to a different alphabet or language, then, is a good way to stand out among the crowd.

(That said, check out our fancy text generator (𝕔𝕠𝕡𝕪 𝕒𝕟𝕕 𝕡𝕒𝕤𝕥𝕖) to turn your own nickname into a whole different kind of beast!)

This is why we are here to help you with some Chinese nicknames that you can use in games.

You can find Chinese nicknames with their meanings, Latin transliterations, and Chinese versions below. We’ve also categorized them, so you can find one that represents you the best.

Best Anime Names!

mei_chinese_nicknames

Cute Chinese Nicknames for Gaming

Here are some cute and funny Chinese nicknames that can put a smile on the face of anybody that reads them.

Some of them might not be too intimidating for your opponents, but who cares?

 1. 神秘火狐 (Shen Mi Huo Hu): Mysterious Firefox
 2. 风之子 (Feng Zhi Zi): Child of the Wind
 3. 超能火龙 (Chao Neng Huo Long): Super-powered Fire Dragon
 4. 森林精灵 (Sen Lin Jing Ling): Forest Elf
 5. 乌龟忍者 (Wu Gui Ren Zhe): Turtle Ninja
 6. 小叮当 (Xiao Ding Dang): Little Jingle Bell
 7. 龙之心 (Long Zhi Xin): Heart of the Dragon
 8. 闪电战车 (Shan Dian Zhan Che): Lightning War Car
 9. 冰火战神 (Bing Huo Zhan Shen): Ice and Fire War God
 10. 幽灵船长 (You Ling Chuan Zhang): Ghost Captain
 11. 飞翔的甜甜圈 (Fei Xiang De Tian Tian Quan): Flying Donut
 12. 小白猫 (Xiao Bai Mao): Little White Cat
 13. 沙漠风暴 (Sha Mo Feng Bao): Desert Storm
 14. 热气球猫 (Re Qi Qiu Mao): Hot Air Balloon Cat
 15. 超音速刺猬 (Chao Yin Su Ci Wei): Supersonic Hedgehog
 16. 青蛙王子 (Qing Wa Wang Zi): Frog Prince
 17. 小矮人矿工 (Xiao Ai Ren Kuang Gong): Dwarf Miner
 18. 食梦魔 (Shi Meng Mo): Dream Eater
 19. 神秘海盗 (Shen Mi Hai Dao): Mysterious Pirate
 20. 幸运小狗 (Xing Yun Xiao Gou): Lucky Puppy
 21. 阳光猴子 (Yang Guang Hou Zi): Sunshine Monkey
 22. 甜心糖果 (Tian Xin Tang Guo): Sweetheart Candy
 23. 风筝大师 (Feng Zheng Da Shi): Kite Master
 24. 雪山骑士 (Xue Shan Qi Shi): Snow Mountain Knight
 25. 铁锤魔法师 (Tie Chui Mo Fa Shi): Hammer Magician
 26. 音速蜗牛 (Yin Su Wo Niu): Supersonic Snail
 27. 布丁射手 (Bu Ding She Shou): Pudding Archer
 28. 地狱熊猫 (Di Yu Xiong Mao): Hell Panda
 29. 南瓜骑士 (Nan Gua Qi Shi): Pumpkin Knight
 30. 钢铁侠 (Gang Tie Xia): Iron Hero
 31. 宇宙独角兽 (Yu Zhou Du Jiao Shou): Cosmic Unicorn
 32. 冰雪公主 (Bing Xue Gong Zhu): Ice Princess
 33. 全能橡果 (Quan Neng Xiang Guo): Almighty Acorn
 34. 火焰鹦鹉 (Huo Yan Ying Wu): Flaming Parrot
 35. 蓝色闪电 (Lan Se Shan Dian): Blue Lightning
 36. 阿熊 (Ah Xiong): Little Bear
 37. 小龙 (Xiao Long): Little Dragon
 38. 火鸡 (Huo Ji): Fire Turkey
 39. 火箭兔 (Huo Jian Tu): Rocket Rabbit
 40. 铁甲战神 (Tie Jia Zhan Shen): Ironclad War God
 41. 软糖侠 (Ruan Tang Xia): Soft Candy Hero
 42. 飞天猪 (Fei Tian Zhu): Flying Pig
 43. 忍者萌兔 (Ren Zhe Meng Tu): Ninja Cute Rabbit
 44. 超能西瓜 (Chao Neng Xi Gua): Super-powered Watermelon
 45. 喷火马达 (Pen Huo Ma Da): Fire-breathing Motor
 46. 月亮兔 (Yue Liang Tu): Moon Rabbit
 47. 小雪豹 (Xiao Xue Bao): Little Snow Leopard
 48. 电子狗 (Dian Zi Gou): Electronic Dog
 49. 暗夜刺客 (An Ye Ci Ke): Dark Night Assassin
 50. 战神之怒 (Zhan Shen Zhi Nu): Wrath of the War God
 51. 炫彩蝴蝶 (Xuan Cai Hu Die): Colorful Butterfly
 52. 铁拳小子 (Tie Quan Xiao Zi): Iron Fist Kid
 53. 半夜咖啡 (Ban Ye Ka Pei): Midnight Coffee
 54. 快乐土豆 (Kuai Le Tu Dou): Happy Potato
 55. 无敌石头 (Wu Di Shi Tou): Invincible Stone
 56. 海绵战士 (Hai Mian Zhan Shi): Sponge Warrior
 57. 闪电花瓶 (Shan Dian Hua Ping): Lightning Vase
 58. 海洋领主 (Hai Yang Ling Zhu): Ocean Lord
 59. 超人猫 (Chao Ren Mao): Super Cat
 60. 大象仔 (Da Xiang Zi): Baby Elephant
 61. 嘻哈鱼 (Xi Ha Yu): Hip-Hop Fish
 62. 竹马少年 (Zhu Ma Shao Nian): Bamboo Horse Boy
 63. 竹子鸡 (Zhu Zi Ji): Bamboo Chicken
 64. 月光狼 (Yue Guang Lang): Moonlight Wolf
 65. 太空猩 (Tai Kong Xing): Space Orangutan
 66. 萌熊侠 (Meng Xiong Xia): Cute Bear Hero
 67. 熊猫武士 (Xiong Mao Wu Shi): Panda Warrior
 68. 小胖忍者 (Xiao Pang Ren Zhe): Chubby Ninja
 69. 魔法猫咪 (Mo Fa Mao Mi): Magical Kitty
 70. 懒猫军团 (Lan Mao Jun Tuan): Lazy Cat Army
 71. 暴风鹰 (Bao Feng Ying): Storm Eagle
 72. 黑夜翼龙 (Hei Ye Yi Long): Night Wyvern
 73. 雷电鳄鱼 (Lei Dian E Yu): Lightning Crocodile
 74. 笨蛋侦探 (Ben Dan Zhen Tan): Silly Detective
 75. 勇敢包子 (Yong Gan Bao Zi): Brave Bun
 76. 飞翔小鸡 (Fei Xiang Xiao Ji): Flying Chick
 77. 黄金狮王 (Huang Jin Shi Wang): Golden Lion King
 78. 时光旋涡 (Shi Guang Xuan Wo): Time Vortex
 79. 神奇胡萝卜 (Shen Qi Hu Luo Bo): Magical Carrot
 80. 紫色彗星 (Zi Se Hui Xing): Purple Comet
 81. 轻甲神射手 (Qing Jia Shen She Shou): Light Armor Archer
 82. 天马流星 (Tian Ma Liu Xing): Pegasus Meteor
 83. 精灵之刃 (Jing Ling Zhi Ren): Blade of the Elf
 84. 时空旅行者 (Shi Kong Lu Xing Zhe): Time Traveler
 85. 夜猫子 (Ye Mao Zi): Night Owl
 86. 黑白熊猫 (Hei Bai Xiong Mao): Black and White Panda
 87. 彩虹兔子 (Cai Hong Tu Zi): Rainbow Rabbit
 88. 暴走辣椒 (Bao Zou La Jiao): Runaway Chili Pepper
 89. 王者狮子 (Wang Zhe Shi Zi): King Lion
 90. 机械战士 (Ji Xie Zhan Shi): Mechanical Warrior
 91. 拳头火箭 (Quan Tou Huo Jian): Fist Rocket
 92. 金属恐龙 (Jin Shu Kong Long): Metal Dinosaur
 93. 飞天鲸鱼 (Fei Tian Jing Yu): Flying Whale
 94. 青春橙子 (Qing Chun Cheng Zi): Youthful Orange
 95. 脆皮甲鱼 (Cui Pi Jia Yu): Crispy Shell Turtle
 96. 星空奔马 (Xing Kong Ben Ma): Starry Sky Horse
 97. 麻辣龙虾 (Ma La Long Xia): Spicy Lobster
 98. 旋风沙包 (Xuan Feng Sha Bao): Tornado Sandbag
 99. 银河巡洋舰 (Yin He Xun Yang Jian): Galaxy Cruiser
 100. 马里奥子弹 (Ma Li Ao Zi Dan): Mario Bullet

tekken_chinese_nicknames

Chinese Nicknames for Games

Now that you have the cute stuff, it’s time to have a look at some sweaty nicknames.

Want to show your determination against your opponents? Want to show off how much of a gamer you are?

Check those Chinese nicknames out!

 1. 无影刺客 (Wu Ying Ci Ke): Shadowless Assassin
 2. 狙击手之神 (Ju Ji Shou Zhi Shen): Sniper God
 3. 刀锋战士 (Dao Feng Zhan Shi): Blade Warrior
 4. 不朽之王 (Bu Xiu Zhi Wang): Immortal King
 5. 雷神之锤 (Lei Shen Zhi Chui): Hammer of Thor
 6. 无尽破坏 (Wu Jin Po Huai): Endless Destruction
 7. 黑暗之力 (Hei An Zhi Li): Dark Power
 8. 龙之魂 (Long Zhi Hun): Soul of the Dragon
 9. 风暴之怒 (Feng Bao Zhi Nu): Wrath of the Storm
 10. 冰霜女神 (Bing Shuang Nü Shen): Frost Goddess
 11. 幻影忍者 (Huan Ying Ren Zhe): Phantom Ninja
 12. 火焰之怒 (Huo Yan Zhi Nu): Wrath of the Flames
 13. 战神阿瑞斯 (Zhan Shen A Rui Si): War God Ares
 14. 暗夜猎手 (An Ye Lie Shou): Night Stalker
 15. 银月弓箭手 (Yin Yue Gong Jian Shou): Silver Moon Archer
 16. 战场主宰 (Zhan Chang Zhu Zai): Battlefield Dominator
 17. 天启骑士 (Tian Qi Qi Shi): Apocalypse Knight
 18. 穿云箭 (Chuan Yun Jian): Sky-piercing Arrow
 19. 魔法风暴 (Mo Fa Feng Bao): Magical Storm
 20. 火舞战神 (Huo Wu Zhan Shen): Fire Dance War God
 21. 深渊恶龙 (Shen Yuan E Long): Abyssal Evil Dragon
 22. 铁血战鹰 (Tie Xue Zhan Ying): Iron-blooded War Eagle
 23. 灵魂收割者 (Ling Hun Shou Ge Zhe): Soul Reaper
 24. 狂怒战将 (Kuang Nu Zhan Jiang): Furious Warlord
 25. 时空猎人 (Shi Kong Lie Ren): Time-space Hunter
 26. 电磁暴君 (Dian Ci Bao Jun): Electromagnetic Tyrant
 27. 幽影潜伏 (You Ying Qian Fu): Shadow Stalker
 28. 逆袭战神 (Ni Xi Zhan Shen): Counter-attack War God
 29. 不灭炼金师 (Bu Mie Lian Jin Shi): Undying Alchemist
 30. 地狱裁决 (Di Yu Cai Jue): Hell Judgment
 31. 死亡使者 (Si Wang Shi Zhe): Death Messenger
 32. 旋风战士 (Xuan Feng Zhan Shi): Whirlwind Warrior
 33. 无敌炮手 (Wu Di Pao Shou): Invincible Gunner
 34. 灵魂猎手 (Ling Hun Lie Shou): Soul Hunter
 35. 刚石守护者 (Gang Shi Shou Hu Zhe): Stonewall Guardian
 36. 风暴使者 (Feng Bao Shi Zhe): Stormbringer
 37. 暗影刺客 (An Ying Ci Ke): Shadow Assassin
 38. 精神统领 (Jing Shen Tong Ling): Mind Commander
 39. 地狱炽翼 (Di Yu Chi Yi): Hellfire Wings
 40. 混沌领主 (Hun Dun Ling Zhu): Chaos Lord
 41. 穿越黑暗 (Chuan Yue Hei An): Through the Darkness
 42. 毁灭者 (Hui Mie Zhe): Destroyer
 43. 真实幻境 (Zhen Shi Huan Jing): Reality Illusion
 44. 双生幻影 (Shuang Sheng Huan Ying): Twin Shadows
 45. 绝对统治 (Jue Dui Tong Zhi): Absolute Domination
 46. 静谧刺杀 (Jing Mi Ci Sha): Silent Kill
 47. 极速之神 (Ji Su Zhi Shen): God of Speed
 48. 地狱战车 (Di Yu Zhan Che): Hell Chariot
 49. 爆炸头战神 (Bao Zha Tou Zhan Shen): Explosive Head War God
 50. 审判天使 (Shen Pan Tian Shi): Judgment Angel
 51. 噬魂者 (Shi Hun Zhe): Soul Devourer
 52. 血翼魔龙 (Xue Yi Mo Long): Blood-winged Demon Dragon
 53. 荣耀战将 (Rong Yao Zhan Jiang): Glory Warlord
 54. 铁血军神 (Tie Xue Jun Shen): Iron-blooded Military God
 55. 毁灭之源 (Hui Mie Zhi Yuan): Source of Destruction
 56. 天使降临 (Tian Shi Jiang Lin): Angel Descending
 57. 变革者 (Bian Ge Zhe): Reformer
 58. 逆天使命 (Ni Tian Shi Ming): Defying Destiny
 59. 奥术大师 (Ao Shu Da Shi): Arcane Master
 60. 暴怒旋风 (Bao Nu Xuan Feng): Furious Tornado
 61. 无双剑客 (Wu Shuang Jian Ke): Unparalleled Swordsman
 62. 时光刺客 (Shi Guang Ci Ke): Time Assassin
 63. 指环王者 (Zhi Huan Wang Zhe): Ring Lord
 64. 风暴之眼 (Feng Bao Zhi Yan): Eye of the Storm
 65. 狼群统领 (Lang Qun Tong Ling): Wolf Pack Leader
 66. 闪电之怒 (Shan Dian Zhi Nu): Lightning Fury
 67. 灵魂之刃 (Ling Hun Zhi Ren): Blade of the Soul
 68. 终结者 (Zhong Jie Zhe): Terminator
 69. 死亡之翼 (Si Wang Zhi Yi): Deathwing
 70. 魔界领主 (Mo Jie Ling Zhu): Demon Realm Lord
 71. 风之猎手 (Feng Zhi Lie Shou): Wind Hunter
 72. 翠绿幻影 (Cui Lu Huan Ying): Emerald Phantom
 73. 暗夜掠影 (An Ye Lüe Ying): Night Shadow
 74. 异域战神 (Yi Yu Zhan Shen): Exotic War God
 75. 破碎星辰 (Po Sui Xing Chen): Shattered Stars
 76. 空中狩猎者 (Kong Zhong Shou Lie Zhe): Sky Hunter
 77. 火焰战神 (Huo Yan Zhan Shen): Flame War God
 78. 寒冰之心 (Han Bing Zhi Xin): Heart of Ice
 79. 死神降临 (Si Shen Jiang Lin): Grim Reaper Descending
 80. 超级兵王 (Chao Ji Bing Wang): Super Soldier King
 81. 风暴召唤师 (Feng Bao Zhao Huan Shi): Storm Summoner
 82. 焰火战神 (Yan Huo Zhan Shen): Fireworks War God
 83. 神秘战鬼 (Shen Mi Zhan Gui): Mysterious War Ghost
 84. 沉默之刃 (Chen Mo Zhi Ren): Blade of Silence
 85. 破晓勇士 (Po Xiao Yong Shi): Dawn Warrior
 86. 时空震荡 (Shi Kong Zhen Dang): Space-time Shock
 87. 战神之刃 (Zhan Shen Zhi Ren): Blade of the War God
 88. 冷血杀手 (Leng Xue Sha Shou): Cold-blooded Killer
 89. 黑夜战神 (Hei Ye Zhan Shen): Night War God
 90. 圣光守护者 (Sheng Guang Shou Hu Zhe): Guardian of Holy Light
 91. 巨龙领主 (Ju Long Ling Zhu): Dragon Lord
 92. 毒蛇潜伏 (Du She Qian Fu): Venomous Snake Stalker
 93. 高塔守护者 (Gao Ta Shou Hu Zhe): Tower Guardian
 94. 混沌剑士 (Hun Dun Jian Shi): Chaos Swordsman
 95. 灵石召唤者 (Ling Shi Zhao Huan Zhe): Spirit Stone Summoner
 96. 圣域战神 (Sheng Yu Zhan Shen): Sanctuary War God
 97. 极限突击 (Ji Xian Tu Ji): Extreme Assault
 98. 暗影诅咒 (An Ying Zu Zhou): Shadow Curse
 99. 闪电武神 (Shan Dian Wu Shen): Lightning War God
 100. 虚空之力 (Xu Kong Zhi Li): Power of the Void

chinese_gaming_names

More Chinese Nicknames (Gaming and Pop Culture!)

Not enough for you? Don’t worry!

Here are some more random Chinese nicknames that you might find suitable.

 1. 熊猫指挥官 (Xiong Mao Zhi Hui Guan): Panda Commander
 2. 赛博龙王 (Sai Bo Long Wang): Cyber Dragon King
 3. 卧虎藏龙 (Wo Hu Cang Long): Crouching Tiger, Hidden Dragon
 4. 宇宙霸主 (Yu Zhou Ba Zhu): Galactic Overlord
 5. 乐高英雄 (Le Gao Ying Xiong): LEGO Hero
 6. 奔雷神手 (Ben Lei Shen Shou): Thundering God Hand
 7. 电竞之星 (Dian Jing Zhi Xing): Esports Star
 8. 星战精英 (Xing Zhan Jing Ying): Star Wars Elite
 9. 虚拟漫游者 (Xu Ni Man You Zhe): Virtual Wanderer
 10. 电磁战将 (Dian Ci Zhan Jiang): Electromagnetic General
 11. 青春不败 (Qing Chun Bu Bai): Youth Undefeated
 12. 弹珠传奇 (Dan Zhu Chuan Qi): Marble Legend
 13. 风之神速 (Feng Zhi Shen Su): Godspeed of the Wind
 14. 未来之神 (Wei Lai Zhi Shen): God of the Future
 15. 月光猎手 (Yue Guang Lie Shou): Moonlight Hunter
 16. 神秘浮岛 (Shen Mi Fu Dao): Mysterious Floating Island
 17. 战斗暴龙 (Zhan Dou Bao Long): Combat T-Rex
 18. 超凡蜘蛛侠 (Chao Fan Zhi Zhu Xia): Extraordinary Spider-Man
 19. 穿越者 (Chuan Yue Zhe): Time Traveler
 20. 超速战车 (Chao Su Zhan Che): Supersonic War Car
 21. 神秘召唤师 (Shen Mi Zhao Huan Shi): Mysterious Summoner
 22. 漫威大师 (Man Wei Da Shi): Marvel Master
 23. 机械之心 (Ji Xie Zhi Xin): Heart of the Machine
 24. 星际追风 (Xing Ji Zhui Feng): Interstellar Wind Chaser
 25. 寒冰笑匠 (Han Bing Xiao Jiang): Ice Jester
 26. 龙之逆袭 (Long Zhi Ni Xi): Dragon’s Counterstrike
 27. 激光舞者 (Ji Guang Wu Zhe): Laser Dancer
 28. 超能火箭 (Chao Neng Huo Jian): Superpowered Rocket
 29. 银河征服者 (Yin He Zheng Fu Zhe): Galaxy Conqueror
 30. 霹雳狂想 (Pi Li Kuang Xiang): Thunderbolt Fantasy
 31. 全息勇士 (Quan Xi Yong Shi): Holographic Warrior
 32. 幻影千金 (Huan Ying Qian Jin): Phantom Rich Kid
 33. 王者之翼 (Wang Zhe Zhi Yi): Wings of the King
 34. 守望先锋 (Shou Wang Xian Feng): Overwatch Vanguard
 35. 雷神之击 (Lei Shen Zhi Ji): Thunder God’s Strike
 36. 异次元勇士 (Yi Ci Yuan Yong Shi): Warrior of Another Dimension
 37. 无敌浩克 (Wu Di Hao Ke): Invincible Hulk
 38. 街头霸王 (Jie Tou Ba Wang): Street Fighter
 39. 宇宙短跑者 (Yu Zhou Duan Pao Zhe): Cosmic Sprinter
 40. 战神艾瑞斯 (Zhan Shen Ai Rui Si): Ares, God of War
 41. 机甲武士 (Ji Jia Wu Shi): Mecha Samurai
 42. 弹幕狂欢 (Dan Mu Kuang Huan): Bulletstorm Carnival
 43. 忍者神龟 (Ren Zhe Shen Gui): Ninja Turtle
 44. 黑暗骑士 (Hei An Qi Shi): Dark Knight
 45. 魔法宝贝 (Mo Fa Bao Bei): Magic Baby
 46. 速度之王 (Su Du Zhi Wang): Speed King
 47. 冰火之歌 (Bing Huo Zhi Ge): Song of Ice and Fire
 48. 黑洞之吞噬 (Hei Dong Zhi Tun Shi): Black Hole Devourer
 49. 时光旅者 (Shi Guang Lü Zhe): Time Traveler
 50. 虚拟英雄 (Xu Ni Ying Xiong): Virtual Hero
 51. 机动战士 (Ji Dong Zhan Shi): Mobile Suit Warrior
 52. 魔力之掌 (Mo Li Zhi Zhang): Magic Palm
 53. 传奇战神 (Chuan Qi Zhan Shen): Legendary War God
 54. 高空跳伞 (Gao Kong Tiao San): Skydiving Daredevil
 55. 千里神行 (Qian Li Shen Xing): Teleporting Traveller
 56. 无限炼金师 (Wu Xian Lian Jin Shi): Infinite Alchemist
 57. 铁血战神 (Tie Xue Zhan Shen): Iron-blooded War God
 58. 冰川战将 (Bing Chuan Zhan Jiang): Glacier General
 59. 超能战警 (Chao Neng Zhan Jing): Superpowered SWAT
 60. 火影忍者 (Huo Ying Ren Zhe): Naruto Ninja
 61. 赛车风暴 (Sai Che Feng Bao): Racing Storm
 62. 马里奥狂热 (Ma Li Ao Kuang Re): Mario Madness
 63. 超能战队 (Chao Neng Zhan Dui): Superpower Squad
 64. 星际之门 (Xing Ji Zhi Men): Stargate
 65. 轩辕剑圣 (Xuan Yuan Jian Sheng): Sword Saint Xuanyuan
 66. 风暴战神 (Feng Bao Zhan Shen): Storm War God
 67. 星空幻影 (Xing Kong Huan Ying): Starry Sky Phantom
 68. 未来战士 (Wei Lai Zhan Shi): Future Soldier
 69. 极速狂飙 (Ji Su Kuang Biao): Extreme Speed Frenzy
 70. 节奏大师 (Jie Zou Da Shi): Rhythm Master
 71. 异次元探险家 (Yi Ci Yuan Tan Xian Jia): Dimensional Explorer
 72. 钢铁魔术师 (Gang Tie Mo Shu Shi): Iron Magician
 73. 死亡游戏 (Si Wang You Xi): Death Game
 74. 猫咪指挥官 (Mao Mi Zhi Hui Guan): Kitty Commander
 75. 高达狙击手 (Gao Da Ju Ji Shou): Gundam Sniper
 76. 黑客传奇 (Hei Ke Chuan Qi): Hacker Legend
 77. 刺客信条 (Ci Ke Xin Tiao): Assassin’s Creed
 78. 星际舰长 (Xing Ji Jian Zhang): Starship Captain
 79. 空中飞人 (Kong Zhong Fei Ren): Aerial Acrobat
 80. 冥界决战 (Ming Jie Jue Zhan): Underworld Showdown
 81. 深渊潜行者 (Shen Yuan Qian Xing Zhe): Abyssal Stalker
 82. 荒野求生 (Huang Ye Qiu Sheng): Wild Survivalist
 83. 神秘海域 (Shen Mi Hai Yu): Uncharted Waters
 84. 灵魂战车 (Ling Hun Zhan Che): Soul Chariot
 85. 虚拟神探 (Xu Ni Shen Tan): Virtual Detective
 86. 空中战舰 (Kong Zhong Zhan Jian): Sky Battleship
 87. 大逃杀精英 (Da Tao Sha Jing Ying): Battle Royale Elite
 88. 电影导演 (Dian Ying Dao Yan): Film Director
 89. 动漫达人 (Dong Man Da Ren): Anime Master
 90. 喷火龙之怒 (Pen Huo Long Zhi Nu): Fury of the Fire Dragon
 91. 月球漫游者 (Yue Qiu Man You Zhe): Moon Rover
 92. 光速英雄 (Guang Su Ying Xiong): Lightspeed Hero
 93. 街头霸主 (Jie Tou Ba Zhu): Street Overlord
 94. 风之旅人 (Feng Zhi Lü Ren): Wind Traveler
 95. 魔法弓箭手 (Mo Fa Gong Jian Shou): Magic Archer
 96. 赛车之王 (Sai Che Zhi Wang): Racing King
 97. 变形金刚 (Bian Xing Jin Gang): Transformer
 98. 魔幻英雄 (Mo Huan Ying Xiong): Magical Hero
 99. 风云剑客 (Feng Yun Jian Ke): Swordsman of Storm and Cloud
 100. 暗黑破坏神 (An Hei Po Huai Shen): Diablo, the Lord of Destruction

This was all for our Chinese nicknames list. Do not also forget to check out our lists of Korean nicknames and gaming nicknames – we’ve got a plenty more!

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button